W ramach badań naukowych prowadzonych w Zakładzie Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nad możliwością zastosowania geomatyki w gospodarce nieruchomościami, opracowałem oraz udostępniłem mapę internetową znajdujące się pod adresem: https://maparciwn.pl

Niniejsza mapa dzięki nawiązaniu współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym 
w Warszawie wzbogaciła się o dane pochodzące z analiz GUS dotyczące:

 • lokali mieszkalnychw podziale ze względu na rodzaj rynku: pierwotny, wtórny oraz obszar: miejski, wiejski wg. powierzchni lokalu (<40m2
  40,1-60m2, 60,1-80m2, 80,1m2<) prezentowane są następujące atrybuty: liczba nieruchomości, wartość w złotych (suma), pole powierzchni użytkowej w m2 (suma), mediana ceny transakcyjnej sprzedaży w zł/m2
 • lokali niemieszkalnychw podziale ze względu na charakter lokalu niemieszkalnego (handlowo-usługowy, biurowy, produkcyjny, garaż) prezentowane są następujące atrybuty: liczba nieruchomości, wartość w złotych (suma), pole powierzchni użytkowej w m2 (suma), średnia cena 1m2 powierzchni użytkowej lokalu w złotych
 • nieruchomości gruntowychw podziale na:
  • nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi
  • nieruchomości zabudowane budynkami pełniącymi inne funkcje niż zagrodowa i mieszkaniowa
  • grunty przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową
  • grunty przeznaczone pod zabudowę inną
  • grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową
  • grunty przeznaczone pod zabudowę przemysłową
  • grunty rolne zabudowane
  • grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione
  • użytki rolne w/w nieruchomości opisują następujące atrybuty: liczba nieruchomości, liczba działek, wartość w złotych (suma), pole powierzchni ewidencyjnej (suma), średnia cena 1m2powierzchni ewidencyjnej działki w złotych

Dodatkowo mapa poza dotychczasowymi informacjami wzbogacona została o linki do najważniejszych geoportali szczebla krajowego takich jak:

 • Geoportal otwartych danych przestrzennych
 • Geoportal krajowy
 • Bank Danych o Lasach
 • Geoserwis Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • Hydroportal – mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego
 • Geoportal Narodowego Instytutu Dziedzictwa
 • Geoportal Panstwowego Instytutu Geologicznego

Więcej informacji na temat danych umieszczonych na mapie można znaleźć pod przyciskiem „INFO” znajdującym się w prawym dolnym narożniku mapy.

 

Z wyrazami szacunku,

Łukasz Halik