:
  

Biuletyn Nr 3/17 grudzień 2007
(str.17-27)

Wartość gruntu w ocenie inwestora - metoda pozostałościowa.
 

Biuletyn Nr 1/13 kwiecień 2006
(str.25-32)

Wycena nieruchomości gruntowych położonych
a złożach kopaliny.
  

Biuletyn Nr 1/13 kwiecień 2006
(str.33-37)

Zasady kalkulacji wynagrodzenia za wykonanie operatów szacunkowych.