ISSN 1731-1829

Biuletyn SRMWW - ukazujący się od 2001 r. do 2019 r. (indeksowany w BazEkon).

Redakcja

dr Sławomir Palicki -redaktor naczelny,

dr Barbara Hermann -zastępca redaktora naczelnego,

dr Łukasz Strączkowski-sekretarz redakcji,

dr Łukasz Halik - członek redakcji,

mgr Grzegorz Szczurek - członek redakcji.

Redaktor statystyczny

dr Krzysztof Szwarc

Redaktor tematyczny

prof. dr. hab. Maria Trojanek

Przewodnicząca Rady Naukowej

prof. dr hab. Maria Trojanek- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rada Naukowa

dr Barbara Hermann- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

dr Łukasz Nawrot- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

 dr Sławomir Palicki- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

prof. dr hab.Andrzej Skarzyński-Politechnika Poznańska,

dr Łukasz Strączkowski- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

 dr Radosław Trojanek- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

dr Justyna Tanaś- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

dr Andrei Adamuscin- Slovak University of Technology in Bratislava,

dr Marlena Bednarska- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

dr Katarzyna Suszyńska- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

dr Ivo Kostov - University of Economics in Varna,

dr inż Małgorzata Krajewska - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Lista recenzentów- stan na 31.12.2016 r. 

prof. dr hab. Maria Trojanek,

dr Marlena Bednarska,

dr Mirosław Bełej,

dr Michał Głuszak,

dr Małgorzata Krajewska,

dr Paweł Korzyński,

dr Katarzyna Nawrot,

dr Łukasz Nawrot,

dr Bartłomiej Marona,

dr Kinga Szopińska,

dr Sławomir Palicki,

dr Justyna Tanaś,

dr Radoslaw Trojanek,

dr Konrad Żelazowski.

Procedura recenzowania

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind reviewprocess). W pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukowąw ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. W sytuacji gdy opinie recenzentów są rozbieżne co do możliwości opublikowania artykułu, Redakcja kieruje opracowanie do trzeciego recenzenta. Artykuł zostaje opublikowany w momencie otrzymania dwóch pozytywnych recenzji.

Informacja dla autorów pdf icon

Formularz recenzji wydawniczej pdf icon