:
  

Biuletyn Nr 2/2010
(str. 19- 27)

Obrót niezabudowanymi gruntami rolnymi Skarbu Państwa na terenie woj. wielkopolskiego.