W numerze:

Jerzy DąbekOpłata planistyczna problematyka prawna
i warsztatowa.
  
Marcin CzarneckiOpłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości - studium przypadku.
  
Krzysztof GradkowskiNależyta staranność korekt wartości rynkowych nieruchomości.
  
Sławomir KukawkaPraktyczne aspekty uwzględnienia opłat za usuwanie drzew i krzewów w przypadku wyceny nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  
Grzegorz BartkowiakPrzekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości (wybrane zagadnienia i wnioski DE LEGE FERENDA).
  
Izabela RąckaCzynniki wpływające na wartość nieruchomości gruntowych niezabudowanych o przeznaczeniu mieszkaniowym jednorodzinnym na podstawie analizy kaliskiego rynku nieruchomości w latach 2003-2008 .
  
Martyna Pawłowska, Katarzyna RutkowskaWycena nieruchomości przemysłowej o niskim współczynniku zabudowy - studium przypadku.

 

POBIERZ BIULETYN: filetype pdf (PDF 12 MB)