Strefy ochronne liniowych urządzeń infrastruktury technicznej:

Jerzy Dąbek

Strefy ochronne:

 • strefy ochronne gazociągów,
 • strefy ochronne rurociągów do transportu ropy naftowej i produktów naftowych ,
 • strefy ochronne napowietrznych linii elektroenergetycznych ,
 • strefy ochronne dla elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych,
 • strefy ochronne dla linii telekomunikacyjnych.
 • strefy ochronne dla rurociągów wodociągowych,
 • strefy ochronne dla rurociągów kanalizacyjnych,
 • strefy ochronne dla rurociągów cieplnych pec.
  
Jerzy Dąbek

Przykłady:

 • Sposób ustalania wpływu stref ochronnych na zmniejszenie wartości nieruchomości.
  
Jerzy Dąbek

Planowane zmiany:

 • projektowanie zmiany przepisów dotyczące stref ochronnych dla istniejących i projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej,
 • projekt rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie,
 • projekt ustawy o korytarzach przesyłowych oraz o zmianie niektórych ustaw.

 

POBIERZ BIULETYN: filetype pdf (PDF 13 MB)