Wydanie specjalne

Sympozjum wyceny nieruchomości dla samorządów

 


 

W numerze:

Prof. dr hab. Maria Trojanek"Za i przeciw" rynkowym stawkom dzierżawy gruntów komunalnych.
  
Błażej GórczyńskiStosunek umowny między konsumentem a rzeczoznawcą majątkowym.
  
Henryk JędrzejewskiUdział rzeczoznawców majątkowych w gospodarowaniu nieruchomościami przez organy administracji publicznej.
  
Jerzy PierógPraktyczne zasady wyłaniania wykonawcy wycen dla potrzeb Skarbu Państwa i samorządów, wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych - podstawowe możliwości i ograniczenia w tym zakresie.
  
Prof dr hab. inż. Ryszard CymermanRola rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym opłat planistycznych i adiacenckich.
  
Prof. dr hab. Marek SzewczykOpłata planistyczna. Podstawy i zasady ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w sytuacji zbycia jedynie części nieruchomości oraz w przypadkach gdy zmiana przeznaczenia gruntów wyniknęła z decyzji o warunkach zabudowy bądź gdy zmiana przeznaczenia w planie miejscowym dotknęła jedynie nieruchomości sąsiednie.
  
Jerzy DąbekWybrane zagadnienia prawne i warsztatowe opłaty planistycznej.
  
dr Barbara HermannNarzędzia obliczeniowe pomocne rzeczoznawcy majątkowemu w oszacowaniu skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  
Elżbieta JakóbiecCo jest przedmiotem wyceny dla ustalenia renty planistycznej.
  
Bartosz KuciakZasady ustalania odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - niekonstytucyjnego.
  
Jerzy DąbekOpłaty adiacenckie, uwarunkowania prawne i warsztatowe.
  
dr Krzysztof Głębicki, Leszek Flís, Lucyna Michalec, Zbigniew SzwajaOpłata adiacencka z tytułu podziału - „renta podziałowa”.
  
Ryszard BrudkiewiczSposoby oszacowania wielkości partycypacji właściciela gruntu w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
  
Jerzy DąbekSposoby określania wynagrodzenia dla urządzeń przesyłowych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości i ustanowienia służebności przesyłu.
  
Jarosław MatejczukUżywanie nieruchomości pod infrastrukturę - przypadki o charakterze służebnościowym: przesył i drogi.
  
Włodzimierz PaszczaDwa aspekty służebności przesyłu.
  
Jarosław DobrowolskiPrawo ochrony środowiska w gminie na przykładzie konsekwencji ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.
  
Krzysztof GabrelUstalanie wysokości odszkodowań przy realizacji specustawy drogowej - zagadnienia problemowe.
  
Elżbieta Robaszkiewicz, Szymon Jackowski, Daria Predko, Maciej Wojciechowski, Rafał Królikowski, Mariusz Zawacki, Łukasz Zaprawa, Anna Ugniewska, Marta Pyzik, Barbara ZającWybrane zagadnienia dotyczące odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne.
  
Krzysztof GabrelKrótki komentarz do przesłanego stanowiska Ministerstwa Infrastruktury.
  
Adrianna SzarafińskaPrzyczynek do analizy rynku gruntów drogowych.
  
Lucyna Michalec, Leszek Flis, dr Krzysztof GłębickiKto w Polsce wymyślił drogi?
  
Krzysztof GabrelUwagi do projektowanych zmian § 36 rozporządzenia rady ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
  
dr Mirosław GdeszRegulowanie stanu prawnego nieruchomości pod drogi.
  
dr Cezary Woźniak Ustalenie i aktualizacja opłaty związanej z użytkowaniem wieczystym - analiza konstrukcji i jej skutków.
  
Piotr WalczykZastosowanie modeli ekonometrycznych do wyceny nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat.
  
Tadeusz DrapałaWycena gruntu pod wodami płynącymi dla aktualizacji i opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
  
Paweł DrelichTrzy niezależne aspekty użytkowania wieczystego.
  
Beata GrzonkaDyrektywa parlamentu europejskiego i rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.
  
Beata GrzonkaOchrona miasta Poznania przed powodzią.
  
Leszek FlisZ szacunkiem do lasów.
  
Beata SzykulskaRzeczoznawca majątkowy w trybach ustawy zabużańskiej.
  
Włodzimierz PaszczaRzeczoznawca Sokratesem - Sokrates rzeczoznawcą.
  
Michał KosmowskiMediacje w sprawach cywilnych
  
Janusz AndrzejewskiPostępowanie wyjaśniąiące prowadzone przed komisją odpowiedzialnosci zawodowej.
  
Mieczysław Anioł, Elżbieta CzuczmanOpinia organizacji zawodowej o ocenianiu operatów szacunkowych.
  
Zbigniew NiemczewskiGdy dokument o wartości niczego nie dowodzi.

 

POBIERZ BIULETYN: pdf-icon (PDF 335 MB)