Opłaty adiacenckie.

  • opłaty ustalanej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego,
  • środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
  • opłaty ustalanej w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości,
  • opłaty ustalanej w związku podziałem nieruchomości.

Wykładowca: Zdzisław Małecki.

 

Materiały szkoleniowe zostaną rozdane uczestnikom w formie papierowej.

Szkolenie odbyło się w dniu 21 października 2014r. w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, ul. Władysława Węgorka 20.